Algemene Voorwaarden

1. Take Care Couriers omvat mede alle aan haar gelieerde agentschappen over de gehele wereld.

2. Take Care Couriers vervoert uitsluitend goederen die eigendom zijn van de Expediteur en de Expediteur garandeert dat hij geautoriseerd is om de onderhavige voorwaarden te aanvaarden en dat hij deze aanvaardt, niet alleen namens zichzelf maar ook als agent voor of namens alle andere personen die geïnteresseerd zijn in de goederen of dat zouden kunnen worden. De Expediteur verplicht zich hierbij Take Care Courierste vrijwaren tegen schaden, kosten en onkosten die voortvloeien uit inbreuk op deze garantie.

3. Take Care Couriers is niet aansprakelijk voor verlies, schade, foutieve levering of niet-levering die niet wordt veroorzaakt door haar eigen nalatigheid; of voor verlies, schade, foutieve levering of niet-levering veroorzaakt door:

A. Een handeling, fout of omissie van de expediteur, de ontvanger of een andere partij die enig belang in de zending claimt.

B. De aard van de zending of enig gebrek dat kenmerkend is voor of inherent daaraan.

C. Natuurrampen, luchtrampen, staatsvijanden, openbare instanties die handelen met daadwerkelijk of kennelijk wettelijk gezag of omissies van douane- of quarantaine-ambtenaren, oproer, staking, burgerlijke onrust, oorlog,weersomstandigheden of vertraging van een vliegtuig of andere voertuigen die gebruikt worden bij het verrichten van de vervoersdiensten.

D. Handelen of nalaten van een vervoerder of andere eenheid of persoon aan wie een zending is uitbesteed door TakeCare Couriers voor vervoer dat verder gaat dan dat geleverd door Take Care Couriers, ongeacht of de Expediteur verzocht heeft om of bekend was met zodanige leveringsregeling door een derde.

E. Speciale of gevolgschade of ander indirect verlies hoedan ook ontstaan, ongeacht of Take Care Couriers wist of had moeten weten dat zodanige schade zou kunnen ontstaan, zoals onder meer inkomensderving, renteverlies of marktverlies.

4. Terwijl Take Care Couriers doet wat inhaar vermogen ligt om snelle levering te verschaffen in overeenstemming met de reguliere levertijden, zal Take Care Couriers onder geen enkele om standigheid aansprakelijk zijn voor vertraging in het ophalen, het vervoer of de levering van zendingen, ongeacht de oorzaak van de vertraging.

5. Vanwege de aard van de dienstverlening is de aansprakelijkheid van Take Care Couriers voor koerierzendingen beperkt tot het laagste bedrag van het daadwerkelijke bedrag van het verlies en USD 100. Indien een beperking van de aansprakelijkheid wordt vereist die hoger is dan USD 100 eist Take Care Couriers van de Expediteur dat deze hiervan vooraf kennisgeeft, zodat Take Care Couriers alternatieve regelingen kan treffen zoals geregeld in onderstaand Artikel 7. Waar dat van toepassing is zullen echter de regels met betrekking tot aansprakelijkheid zoals vastgesteld door de Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air zoals ondertekend te Warschau, Polen, op 12 oktober 1929, en eventuele wijzigingen daarin, voor het internationaal vervoer van zendingen die op basis van dit contract worden vervoerd, voor zover zulks daardoor geregeld is en waar dat van toepassing is door de gerelateerd regels va stgesteld door de Convention aangaande het international vervoer van goederen over de weg (CMR, Geneve, mei 1956 en protocol van 5 juni 1978, Geneve) van toepassing zijn op het internationaal vervoer van zendingen die op basis van dit contract worden vervoerd voor zover zulks daaronder valt.

6. Op verzoek van vervoerder en bij betaling van aanvulle nde kosten daarvoor Take Care Couriers verzekering regelen namens de expediteur. De verzekeringsdekking zal geschieden in overeenstemming met alle voorwaarden die zijn opgenomen in de verzekeringspolis uitgegeven door de verzekeraar en Take Care Couriers zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor genoemde dekking of verzekeringsdrager. Gevolgschade en verlies of schade als gevolg van vertraging in vervoer worden niet gedekt door enige zodanige verzekeringspolis.

7. Take Care Couriers is gemachtigd (maar heeft geen enkele verplichting daartoe) tot het voorschieten van rechten, belastingen of kosten en tot doen van eventuele uitgaven met betrekking tot de goederen en de expediteur, de eigenaar en de ontvanger zijn niet verplicht om uitgaven te doen of vooruitbetalingen te doen in verband met de zending, waaronder doorzending of herverzending van de goederen, behalve tegen betaling door de expediteur. Indien het noodzakelijk is om de goederen ergens in te klaren kan de douane ontvanger of, indien geen zodanige persoon is aangewezen, aan de expediteur die de goederen naar zodanige plaats of zodanige douane ontvanger, indien van toepassing, vervoert zoals zodanige vervoerder kan aangeven. De expediteur garandeert betaling van alle kosten en vooruitbetalingen.

8. Take Care Couriers heeft een pandrecht op de goederen voor alle vrachtkosten, douaner echten, vooruitbetalingen of kosten van enigerlei aard die voortvloeien uit dit vervoerscontract en kan weigeren om de eigendom van de goederen over te dragen voordat dergelijke kosten zijn voldaan.

9. Schade of tekort moet schriftelijk aan Take Care Couriers of haar agent worden gemeld binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de zending ter beschikking is gesteld van de persoon die gerechtigd is tot levering van dezending of in het geval van niet-levering veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de vrachtbrief is uitgegeven. Alle claims moeten door Take Care Couriers zijn ontvangen binnen vijfenveertig (45) dagen na de datum van uitgifte van de vrachtbrief. Niettegenstaande het voorafgaande wordt een claim voor beschadiging, tekort of niet-levering pas gehonoreerd indien alle kosten zijn voldaan.

10. Take Care Couriers aanvaardt geen gevaarlijke, ontvlambare of explosieve materialen, edele metalen of stenen in welke vorm dan ook, verhandelbare waardepapieren, verhandelbare documenten, valuta, ongestempelde postzegels, kascheques, levende dieren of planten of bederfelijke goederen en indien een vervoerder dergelijke goederen aan Take Care Couriers wil uitbesteden, zal de Expediteur Take Care Couriers vrijwaren tegen alle aanspraken, schade en kosten die ontstaan in verband daarmee en Take Care Couriers heeft het recht zodanige goederen te behandelen als zij juist acht, met inbegrip van het recht om dergelijke vracht niet te vervoeren zodra Take Care Couriers weet dat dergelijke goederen worden uitbesteed.

11. Behalve zoals anderszins specifiek in dit contract geregeld zullen de goederen uitsluitend worden geleverd aan de op debuitenzijde aangegeven geadresseerde. Kennisgeving van aankomst van de goederen zal, indien vereist, als er geen andere instructies zijn geschieden via de gebruikelijke methode. Take Care Couriers is niet aansprakelijk voor het niet of met vertraging ontvangen van een dergelijke kennisgeving.

12. Take Care Couriers neemt niet de verplichting op zich om de goederen te verzenden via een aangegeven vervoerder of specifieke route of routes of aansluiting te maken op enig punt volgens enig tijdschema en Take Care Couriers is hierbij gemachtigd om te kiezen voor of af te wijken van de verzendroutes, niettegenstaande dat deze op de verpakking kunnen zijn aangegeven.

13. De expediteur garandeert dat de zending is verpakt om de erin verpakte goederen te beschermen en veilig vervoer te garanderen met de gebruikelijke zorg bij de hantering en dat elk pakket op de juiste wijze van een etiket is voorzien en gereed is voor vervoer. Alle zendingen kunnen, naar keuze van Take Care Couriers, worden geopend en geïnspecteerd.

14. De expediteur zal binnen alle toepasselijke wetgeving en andere overheidsregelingen van enig land naar, vanuit en waardoor de goederen vervoerd worden, waaronder die die betrekking heeft op de verpakking, het vervoer of de levering van de goederen en zal zodanige documenten verstrekken als nodig zijn om te voldoen aan zodanige wet-en regelgeving. Take Care Couriers is niet aansprakelijk jegens de expediteur of enig ander persoon voor verlies ofkosten als gevolg van het door de verzender niet aan deze bepaling voldoen.

15. De verzender gaat ermee akkoord dat Take Care Couriers de vrachtbrief kan aanvaarden als een brief met instructies van de verzender, waarin Take Care Couriers gemachtigd wordt om op te treden als agent voor de verzender voor exportcontrole en douanedoeleinden. Take Care Couriers aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard ook voor het door de agent van de expediteur niet handelen zoals in dit artikel geregeld.

16. De onderhavige contractvoorwaarden en enige interpretatie daarvan of daaruit voortkomend geschil zullen geschieden binnen de exclusieve bevoegdheid van respectievelijk de wetgeving en de rechtbank in Nederland.

17. Take Care Couriers is geen algemeen vervoerder en vervoert uitsluitend goederen conform de onderhavige voorwaarden.